Dərslik və dərs vəsaitlərinin yazılması üçün qoyulan tələblər

09.03.2017

    Dərslik və dərs vəsaitlərinin yazılması üçün qoyulan tələblərdə yeni dəyişikliklərin olduğunu nəzərə alıb Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Elmi Şurası həmin tələblərin institutun rəsmi saytında yerləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir. Onlar aşagıdakı kimidir:
    Dərslik hər hansı bir elm sahəsində sistemli bilik təqdim edən əsərdir və həmin sahənin müxtəlif bölmələrini əhatə edir. Dərslik hamı tərəfindən qəbul olunmuş və təsdiq edilmiş biliklərə,müddəalara əsaslanır. Dərslik aprobasiyadan keçmiş dərs vəsaiti əsasında hazırlanır.
    Dərs vəsaiti isə dərsliyə əlavədir. Dərs vəsaiti fənni bütövlükdə deyil, onun ayrı-ayrı hissəsini və ya müəyyən qismini əhatə edir. Dərs vəsaiti dərslikdən fərqli olaraq bu və ya digər problem üzrə müxtəlif fikirləri cəmləşdirir. Adətən tədris planına yeni mövzu daxil edilərkən əvvəlcədən bu mövzuya həsr olunmuş dərs vəsaiti hazırlanmalıdır.

Elmi əsərlərə qrif verilməsi üçün qoyulan tələblər

Əgər dərslik tibbin əsas bölmələrinə (cərrahlıq, mamalıg-ginekologiya, stomatologiya və s.) həsr olunubsa bu zaman qrif tələb olunur. Əksinə dərslik əsas fənnin bölmələrinin hər hansı birinə həsr olunubsa (endoskopik cərrahiyyə, qadın cinsi orqanlarının iltihabi xəstəlikləri və s.) bu zaman qrif tələb olunmur. Dərs vəsaiti üçün də qrifin alınması tələb olunmur.
    a) Qrif tələb olunmayan dərs vəsaitlərinin və dərsliklərin çap olunması üçün müəyyən edilən qaydalar:

    Əvvəlcə dərs vəsaiti və ya dərslik iixtisasdan asılı olaraq fakültə Elmi Şuralarına təqdim olunur. Burada müzakirə olunduqdan sonra həmin elmi əsərin dərs vəsaiti və ya dərslik kimi çap olunmasının tövsiyə edilməsi barədə iclas protokoldan çıxarış verilir. Sonra dərs vəsaiti və ya dərslik, fakültə Elmi Şurasının iclas protokolundan çıxarış və elmi əsərə verilmiş rəy institut Elmi Şurasına təqdim olunur. Burada müzakirədən sonra elmi əsərin Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Metodiki Şurasına təqdim olumasına dair iclas protokoldan çıxarış verilir. Çap olunmuş dərs vəsaitinin və ya dərsliyin titul vərəqində iki çıxarış əks olunmalıdır: fakültə Elmi Şurasının və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Metodiki Şurasının iclas protokoldan çıxarış.
    b) Qrif tələb olunan dərsliklərin çap olunması üçün müəyyən edilən qaydalar:

    Qrif alınması tələb olunan dərsliklər isə Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Elmi Şurasında müzakirə olunduqdan sonra təqdimatla Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Metodiki Şurasına və sonra da Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə göndərilir. Çap olunmuş dərsliyin titul vərəqində Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Metodiki Şurasının və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qərarları əks olunmalıdır.


Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX