CƏRRAHİYƏ FAKÜLTƏSİHematologiya kafedrası
DƏMİR DEFİSİTLİ
ANEMİYANIN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(24 səhifə) - 839 KB


Anesteziologiya və reanimatologiya kafedrası
ANAFİLAKTİK ŞOK
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(28 səhifə) - 986 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
HAMİLƏLİK ZAMANI
QANAXMALAR ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(31 səhifə) - 1350 KB


Otorinolorinqologiya kafedrası
KƏSKİN OTİTLƏRİN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(28 səhifə) - 1254 KB


Cərrahiyyə kafedrası
KƏSKİN PANKREATİTİN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(24 səhifə) - 829 KB


Cərrahiyyə kafedrası
AŞAĞI ƏTRAF VENALARININ
XRONİK POZĞUNLUQLARININ
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(51 səhifə) - 4618 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
HAMİLƏLİK VƏ İNFEKSİYALAR
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(72 səhifə) - 6755 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
NORMAL DOĞUŞ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(24 səhifə) - 3311 KB


Urologiya kafedrası
BÖYRƏK DAŞI XƏSTƏLİYİNİN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(28 səhifə) - 8564 KB


Travmatologiya və ortopediya kafedrası
XRONİKİ AĞRI SİNDROMU
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(36 səhifə) - 2129 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
REPRODUKTİV SAĞLAMLIQ /
AİLƏ PLANLAŞDIRILMASI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(142 səhifə) - 1974 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
ZAHILIQ DÖVRÜNÜN
QANAXMALARI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(36 səhifə) - 4858 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
VAXTINDAN ƏVVƏL DOĞUŞLAR
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(16 səhifə) - 1307 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
YENİDOĞULMUŞLARDA
PROSEDURLAR ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(79 səhifə) - 4917 KB


Nefrologiya kafedrası
HEMODİALİZ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(44 səhifə) - 6470 KB


Anesteziologiya və reanimatologiya kafedrası
KƏSKİN KORONAR SİNDROMUN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(60 səhifə) - 1692 KB


Otorinolorinqologiya kafedrası
YUXARI TƏNƏFFÜS
YOLLARININ RESPİRATOR
İNFEKSİYALARI VƏ QRİP
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(23 səhifə) - 755 KB


Cərrahiyyə kafedrası
KƏSKİN MƏDƏ-BAĞIRSAQ
QANAXMALARININ DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(32 səhifə) - 9974 KB


Travmatologiya kafedrası
TRAVMATOLOJİ VƏ ORTOPEDİK
XƏSTƏLƏRDƏ TROMBOEMBOLİYALARIN
PROFİLAKTİKASI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(24 səhifə) - 5159 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
FİZİOLOJİ HAMİLƏLİYİ OLAN
QADINLARA ANTENATAL
QULLUQ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(20 səhifə) - 623 KB


Cərrahiyyə kafedrası
KƏSKİN APPENDİSİTİN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(24 səhifə) - 1959 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
HAMİLƏLİK ZAMANI HİPERTENZİV
VƏZİYYƏTLƏR ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(28 səhifə) - 1013 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
DÖL QIŞALARININ VAXTINDAN
ƏVVƏL CIRILMASININ
DIAQNOSTIKA VƏ MÜALICƏSI
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(19 səhifə) - 2604 KB


Onkologiya kafedrası
ÇOXSAYLI MİELOMANIN
DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(46 səhifə) - 1337 KB


Travmatologiya kafedrası
BEL NAHİYƏSİNDƏ KƏSKİN
AĞRILARIN DİFERENSİAL
DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(31 səhifə) - 3382 KB


Hematologiya kafedrası
HEMOBLASTOZLAR ZAMANI
ANEMİYANIN MÜALİCƏSİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(40 səhifə) - 1578 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
QEYSƏRİYYƏ KƏSİYİ
ƏMƏLİYYATI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(23 səhifə) - 1750 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
DOĞUŞUN İNDUKSİYASI
VƏ STİMULYASİYASI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(23 səhifə) - 1899 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
ÇOX AZ KÜTLƏLİ
YENİDOĞULMUŞLARIN
REANİMASİYASI, İNTENSİV
TERAPİYASI VƏ QULLUĞU
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(40 səhifə) - 3054 KB


Travmatologiya və ortopediya kafedrası
POSTTRAVMATİK STRESS
POZUNTUSUNUN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(44 səhifə) - 3068 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
FİZİOLOJİ HAMİLƏLİYİ OLAN
QADINLARA ANTENATAL
QULLUQ ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL (2-ci nəşr, yeniləşdirilmiş)
(24 səhifə) - 2635 KB


Onkologiya kafedrası
ONKOLOJİ XƏSTƏLƏRDƏ
FİZİKİ AKTİVLİK ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(44 səhifə) - 3176 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
HAMİLƏLİKDƏ
REZUS-İZOİMMUNİZASİYA
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL
(27 səhifə) - 2314 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
HAMİLƏLİK DÖVRÜNDƏ
TROMBOFİLİK AĞIRLAŞMALAR
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(32 səhifə) - 2663 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
DOĞUŞDA ÇİYİNLƏRİN
DİSTOSİYASI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL
(19 səhifə) - 1731 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
TƏHLÜKƏSİZ ABORTLAR
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(40 səhifə) - 3257 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
HAMİLƏLİK ZAMANI
VƏRƏMİN DİAQNOSTİKA
VƏ MÜALİCƏSİ ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(32 səhifə) - 2487 KB


Cərrahiyyə kafedrası
MƏDƏ VƏ ONİKİBARMAQ
BAĞIRSAĞIN XORA XƏSTƏLİYİ
ÜZRƏ KLİNİK PROTOKOL

(20 səhifə) - 610 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
CƏRRAHİ ƏMƏLİYYATDAN
SONRAKI DƏRİN VENALARIN
VƏ AG CİYƏR ARTERİYASI
TROMBOEMBOLİYASININ
PROFİLAKTİKASI ÜZRƏ KP

(22 səhifə) - 1009 KB


Mamalıq və ginekologiya kafedrası
AĞIR PREEKLAMPSİYA
VƏ EKLAMPSİYANIN
REANİMASİYASI ÜZRƏ
KLİNİK PROTOKOL

(48 səhifə) - 795 KB
Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuELEKTRON KURSLAR


Ailə həkiminin praktikasında ürək-damar xəstəlikləri kursları

TƏDRİSİN KEYFİYYƏTİNİN MÜDAVİMLƏR TƏRƏFİNDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

ONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX