Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ, Bakı şəhəri, Müzəffər Həsənov 35, tel:. 431-11-24

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

Ali məktəbin pedaqogikası. Pedaqoji ünsiyyət

Ə.Əliyevadına ADHTİ-nin, ATU -nun və tibb kolleclərinin pedaqoji heyəti

06.09.2021-17.09.2021

60

15

709.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 1-2)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

13.09.2021-24.09.2021

60

15

710.

Azərbaycanda əhalinin sağlamlıq durumu, problemləri və onların həlli yolları

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

27.09.2021-01.10.2021

30

15

711.

Tibb kadrlarına tələbatın planlaşdırılması (metodologiyası və prinsipləri)

Rəhbər vəzifəsindəçalışanişçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

04.10.2021-08.10.2021

30

15

712.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 3-4)

Rəhbər vəzifəsindəçalışanişçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

11.10.2021-22.10.2021

60

15

713.

Səhiyyə idarəçiliyinin strukturu və optimallaşdırılmasının yolları

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

25.10.2021-29.10.2021

30

15

714.

Tibbi statistikanın müasir məsələləri

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

01.11.2021-05.11.2021

30

15

715.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 5-6)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

10.11.2021-19.11.2021

48

15

716.

Azərbaycanda əhalinin sağlamlıq durumu, problemləri və onların həlli yolları

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

22.11.2021-26.11.2021

30

15

717.

Tibbi statistikanın müasir məsələləri

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

29.11.2021-03.12.2021

30

15

718.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 7-8)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

06.12.2021-17.12.2021

60

15

719.

Səhiyyə idarəçiliyinin strukturu və optimallaşdırılmasının yolları

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

20.12.2021-24.12.2021

30

15

720.

Tibbi statistikanın müasir məsələləri

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

27.12.2021-30.12.2021

24

15

721.

Ali məktəbin pedaqogikası. Pedaqoji ünsiyyət

Ə.Əliyevadına ADHTİ-nin, ATU -nun və tibb kolleclərinin pedaqoji heyəti

05.01.2022-18.01.2022

60

15

722.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 1-2)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

10.01.2022-21.01.2022

54

15

723.

Azərbaycanda əhalinin sağlamlıq durumu, problemləri və onların həlli yolları

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

24.01.2022-28.01.2022

30

15

724.

Tibbi statistikanın müasir məsələləri

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

31.01.2022-04.02.2022

30

15

725.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 3-4)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

07.02.2022-18.02.2022

60

15

726.

Səhiyyə idarəçiliyinin strukturu və optimallaşdırılmasının yolları

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

21.02.2022-25.02.2022

30

15

727.

Tibbi statistikanın müasir məsələləri

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

28.02.2022-04.03.2022

30

15

728.

Ali məktəbin pedaqogikası. Pedaqoji ünsiyyət

Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin, ATU -nun və tibb kolleclərinin pedaqoji heyəti

07.03.2021-18.03.2021

54

15

729.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 5-6)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

07.03.2022-18.03.2022

54

15

730.

Azərbaycanda əhalinin sağlamlıq durumu, problemləri və onların həlli yolları

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

28.03.2022-01.04.2022

30

15

731.

Tibb müəsissələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi (metodologiyası və prinsipləri)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

04.04.2022-08.04.2022

30

15

732.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 7-8)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

11.04.2022-22.04.2022

60

15

733.

Profilaktik müayinə və dispanserizasiyanın təşkili, xüsusiyyətləri

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

25.04.2022-29.04.2022

30

15

734.

Tibbi statistikanın müasir məsələləri

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

02.05.2022-06.05.2022

30

15

735.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 1-2)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

10.05.2022 - 20.05.2022

54

15

736.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 3-4)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

23.05.2022 - 03.06.2022

54

15

737.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 5-6)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

06.06.2022 - 17.06.2022

60

15

738.

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili (modul 7-8)

Rəhbər vəzifəsində çalışan işçilər, həkim-statistlər, həkim-metodistlər

20.06.2022 - 01.07.2022

54

15Səhiyyənin təşkili və menecmenti kafedrası üzrə modullar:

Modul 1:
Müasir sağlamlıq konsepsiyası
Modul 2: Səhiyyədə marketinq və menecment
Modul 3: Tibbi statistika
Modul 4: Tibbi statistikanın səhiyyədə tətbiqi
Modul 5: Ambulator - poliklinikaların tələbatın planlaşdırılması
Modul 6: Ambulator - poliklinik müəssisələrin fəaliyyətinin təşkili
Modul 7: Stasionar xidmətlərinə tələbat
Modul 8: Stasionarların fəaliyyətinin təşkili

1. Azərbaycanda əhalinin sağlamlıq durumu, problemlər və həlli yolları - 30 kredit.
Sоsial təbabət və səhiyyənin təşkili еlminin tədqiqat оbyеktləri (əhalinin sağlamlığı, səhiyyənin idarə оlunması, iqtisadiyyatı, planlaşdırılması, maliyyələşdirilməsi və təşkili).Əhalinin ayrı-ayrı sоsial təbəqələrinin sağlamlıq göstəriciləri və оnlara təsir еdən amillər.
2. Tibb kadrlarına tələbatın planlaşdırılması (metodologiyası və prinsipləri) - 30 kredit.
Tibb kadrlarına tələbatın planlaşdırılmasının metodologiyası. Tibb kadrlarının ixtisaslaşdırılmasına görə təsnifatlaşdırılmasının əsas prinsipləri. Tibb kadrlarının müasir nоmеnklaturası. Ştat cədvəllərinin tərtibi. Tibb kadrlarına tələbatın hesablanması üsulları.
3. Səhiyyə idarəciliyinin strukturu və optimallaşdırılmasının yolları - 30 kredit.
Səhiyyə idarəçiliyinin еlmi əsasları. İdarəеtmə prоsеsi, funksiyaları, mеtоdları. İdarə оrqanlarının struktur mоdеli.
4. Tibbi statistikanın müasir məsələləri - 30 kredit.
Statistika mеtоdları. Statistik müşahidələrin təşkili. Statistik qruplaşdırma və yеkun cədvəllər. Statistik müşahidə planının tərtibi. Nisbi kəmiyyətlər. Statistik qеydiyyat sənədlərinin hazırlanması, tətbiqi və saхlanma tехnоlоgiyasının öyrənilməsi.
5. Tibb müəsissələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi (metodologiyası və prinsipləri) - 30 kredit.
Tibb müəsissələrinin bazasında gəlişlərin həcmi və strukturunun hеsablanması. Tibb müəsissələrinin faktiki iş həcminin еkspеrt qiymətləndirilməsi. Əraziyə görə Tibb müəsissələrinin plan üzrə iş həcminin qiymətləndirilməsi. Tibb müəsissələrinin хidmətinin plan göstəriciləri. Tibb müəsissələrində müalicənin оrta davametmə müddəti.
6. Profilaktik müayinə və dispanserizasiyanın təşkilinin xüsusiyyətləri - 30 kredit.
Əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinə ambulatоr-pоliklinika хidmətinin təşkili. Dispansеrizasiyanın təşkilinin xüsusiyyətləri. Əhalinin ayrı-ayrı təbəqələrinin Prоfilaktik müayinələri. Tibb kadrlarının müasir nоmеnklaturası.

Qeyd: Sosial-gigiyena və səhiyyənin təşkili ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX