AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ

Ə.ƏLİYEV adına AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ

İNSTİTUTUNUN 2011-2016-cı İLLƏR ÜÇÜN ELMİ TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN


P L A N I


Sıra №si

Elmi istiqamətlərin, mövzuların, işlərin və mərhələlərin adı

İcra müddəti

Planlaşdırılan işlərin smeta dəyəri

(manatla)

İcraçı şöbə kafedra, mövzunun elmi rəhbəri və məsul icraçısı

Başlanğıc

Sonu

Cəmi

2015-ci ildə

1

2

3

4

5

6

7

İstiqamət: «Azərbaycanda əhalinin sağlamlığının mövcud durumun öyrənilməsi, risk amilləri, tibbi, sosial, iqtisadi aspektləri, proqnozlaşdırılması və profilaktikası»

2011

2016

2134730

496042

T.e.d. N.A.Qasımov

1.

Problem: «Azərbaycanda əhali arasında əsas qeyri-infeksion xəstəliklərinin yayılması, tibbi, sosial, iqtisadi aspektləri, proqnozlaşdırılması və profilaktikası»

2011

2016

1928330

437962

Kaf. müdiri, t.e.d. F.B.Ağayev

1.1

Mövzu: «Azərbaycanda əhali arasında ürəyin işemik xəstəliyin yayılmasının öyrənilməsi»

2011

2016

60600

12 120

Kardiologiya kafedrası

T.e.d. F.Ə.Quliyev

1.1.1

İş: «Azərbaycanda əmək qabiliyyətli kişi əhalisi arasında ürəyin işemik xəstəliyinin risk amillərinin rastgəlmə tezliyinin həqiqi göstəricilərini müəyyənləşdirilməsi»

2011

2015

6060

6060

T.ü.f.d. K.X.Zahidova

1.1.1.1

Mərhələ: Azərbaycanda yaşı 60-dan çox olan kişi əhalisi arasında populyasion-epidemioloji müayinələrin aparılması

2015

2015

3030

3030

T ü.f.d. A.F.Zeynalov

1.1.1.2

Mərhələ: Azərbaycanda yaşı 60-dan çox olan kişi əhalisi arasında ürəyin işemik xəstəliyinin və onun ayrı-ayrı formalarının yayılmasının epidemioloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

2015

2015

3030

3030

T.ü.f.d. F.Z.Qasımova

1.1.2

İş: «Azərbaycanda qadın əhalisi arasında ürəyin işemik xəstəliyinin risk amillərinin rastgəlmə tezliyinin həqiqi göstəricilərini müəyyənləşdirilməsi»

2011

2015

6060

6060

T.ü.f.d. S.S. İsmayılova

1.1.2.1

Mərhələ: Azərbaycanda yaşı 60-dan çox olan qadın əhalisi arasında populyasion-epidemioloji müayinələrin aparılması

2015

2015

3030

3030

T.ü.f.d. N.F.Quliyeva

1.1.2.2

Mərhələ: Azərbaycanda yaşı 60-dan çox olan qadın əhalisi arasında ürəyin işemik xəstəliyinin və onun ayrı-ayrı formalarının yayılmasının epidemioloji vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

2015

2015

3030

3030

T.ü.f.d. R.N.Məmmədova

1.2

Mövzu: «Azərbaycan Respublikasında 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə subklinik və klinik orqan zədələnmələrinin epidemioloji, kliniki-diaqnostik və müalicəsinin xüsusiyyətləri»

2015

2019

80000

16000

Terapiya kafedrası

T.e.d. İ.İ.Mustafayev

1.2.1

İş: «Azərbaycan Respublikasında 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə subklinik və klinik orqan zədələnmələrinin epidemioloji xüsusiyyətləri»

2015

2019

8000

8000

T.e.d. A.N.Fərəcova

1.2.1.1

Mərhələ: Azərbaycan Respublikasında 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə subklinik və klinik orqan zədələnmələrinin kliniki-diaqnostik xüsusiyyətləri

2015

2015

4000

4000

T.ü.f.d. S.X.Mehdiyev

.

1.2.1.2

Mərhələ: Azərbaycan Respublikasında 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə subklinik və klinik orqan zədələnmələrinin müalicəsinin xüsusiyyətləri

2015

2015

4000

4000

T.ü.f.d. R.N.Məmmədova

1.2.2

İş: «Azərbaycanda 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə kliniki-ambulator şəraitdə kardiovaskulyar xəstəliklərlə risk faktorları arasında olan qarşılıqlı əlaqənin öyrənilməsi»

2015

2019

8000

8000

T.ü.f.d. Z.Q.Əhmədova

1.2.2.1

Mərhələ: 2-ci tip şəkərli diabetli xəstələrdə nefropatiyanın subklinik və klinik əlamətləri

2015

2015

4000

4000

T.ü.f.d. S.S.Məhərrəmova

1.2.2.2

Mərhələ: Mərkəzi və periferik sinir sistemində əmələ gələn dəyişikliklərlə qlikemiya və risk faktorları arasındakı qarşılıqlı əlaqə, onların gender və yaş xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi

2015

2015

4000

4000

T.ü.f.d. G.H.Hacıyeva

1.3

Mövzu: «2-ci tip şəkərli diabeti olan xəstələrdə homeostazın hormonal requlyasiyası və piy toxumların mübadiləsini requlyasiya edən hormonların insulinrezistentlik ilə korreksiyası»

2011

2015

80400

1680

Terapiya kafedrası

T.e.d. İ.İ.Mustafyev

1.3.1

İş: Ürəyin işemik xəstəliyində xəstəliyində iltihabi faktorların rolu

2011

2015

8040

8040

T.ü.f.d. Z.Q.Əhmədova

1.3.1.1

Mərhələ: Ürəyin işemik xəstəliyində hemosistemin rolu

2015

2015

4020

4020

T.e.d. A.N.Fərəcova

1.3.1.2

Mərhələ: Yağ mübadiləsi pozulmaları ilə II tip şəkərli diabet xəstələrində visfatinin rolunun öyrənilməsi

2015

2015

4020

4020

T.ü.f.d. S.S.Məhərrəmova

1.3.2

İş: Piylənmə ilə 2-ci tip şəkərli diabet xəstəliyində iltihabi faktorların rolu

2011

2015

8040

8040

T.ü.f.d. G.S.Nurməmmədova

1.3.2.1

Mərhələ: Piylənmə ilə 2-ci tip şəkərli diabet xəstəliyində hemosistemin rolu

2015

2015

4020

4020

T.ü.f.d. N.N.Hüseynova

1.3.2.2

Mərhələ: Yağ mübadiləsi pozulmaları ilə 2-ci tip şəkərli diabet xəstələrində qrelinin rolunun öyrənilməsi

2015

2015

4020

4020

T.ü.f.d. S.X.Mehdyev

1.4

Mövzu: «Bağırsağın qeyri spesifik iltihabi xəstəliklərinin (BQSİX) yayılması, klinikası, terapiyasının optimallaşdırılması və Azərbaycan Respublikasında ixtisas­laşdırılmış tibbi yardımın inkişafı və ­elmi əsaslandırılması»

2015

2019

90000

18000

Terapiya kafedrası

T.e.d. İ.İ.Mustafyev

1.4.1

İş: «Bağırsaqların qeyri spesifik iltihabi xəstəliklərin terapiyasının optimallaşdırılması, klinik-epidemioloji səciyyələrinin praktik kompleks öyrənilməsi»

2015

2019

9000

9000

T.ü.f.d. G.H.Sadıqova

1.4.1.1

Mərhələ: BQSİX Azərbaycan Respublikasında yayılmasının və risk faktorlarının öyrənilməsi

2015

2015

4500

4500

T.ü.f.d. N.N.Hüseynova

1.4.1.2

Mərhələ: BQSİX patogenezinin genetik, immunoloji və diqər aspektlərinin öyrənilməsi

2015

2015

4500

4500

T.ü.f.d. G.S.Nurməmmədova

1.4.2

İş: «BQSİX ilə ixtisaslaşmış terapevtik yardımın inkişafı konsepsiyasını hazırlamaq»

2015

2019

9000

9000

T.ü.f.d. N.R.İsmayılova

1.4.2.1

Mərhələ: Epidemioloji göstəricilərə görə daha əlverişsiz reqionlarda BQSİX səbəblərinin öyrənilməsi

2015

2015

4500

4500

T.ü.f.d. A.A.Hüseynova

1.4.2.2

Mərhələ: BQSİX ilə olan xəstələr üçün vahid qeydiyyat formalarının işlənib reqionlarda tədbiq edilməsi

2015

2015

4500

4500

T.ü.f.d. R.N.Məmmədova

1.5

Mövzu: «Beş yaşa qədər uşaqlarda alimentar risk faktorlarının və ondan asılı olan patologiyaların yayılması»

2015

2017

36600

12200

Pediatriya kafedrası

T.e.d. A.İ.Həsənov

1.5.1

İş: «Azərbaycanda təbii və süni qidalandırmanın təşkilinə dair müasir təcrübəni qiymətləndirmək»

2015

2017

6100

6100

T.ü.f.d. S.T.Vəliyeva

1.5.1.1

Mərhələ: Azərbaycanda 5 yaşa yədər uşaqlarda alimentar risk faktorlarının və onların törətdiyi patologiyaların yayılmasının öyrənilməsi

2015

2015

3050

3050

T.ü.f.d. Z.M.Quliyeva

1.5.1.2

Mərhələ: Yaşadığı regiondan və qidalanmadan asılı olaraq 5 yaşaqədəruşaqlarda antropometrik göstəricilərin tədqiq edilməsi

2015

2015

3050

3050

T.ü.f.d. R.Y.Məmmədova

1.5.2

İş: «Kənd yerlərində yaşayan 2000 ananın anketləşdirilməsi»

2015

2017

6100

6100

T.ü.f.d. M.S.Qaraxanova

1.5.2.1

Mərhələ: Atopik dermatiti olan uşaqlarda immun sistemin müayinəsi

2015

2015

3050

3050

T.ü.f.d.F. A.Qarayev

1.5.2.2

Mərhələ: Dəmir çatışmazlığı anemiyası olan uşaqlarda dəmir mübadiləsi göstəricilərinin tədqiqi

2015

2015

3050

3050

T.ü.f.d. G.H.Ələkbərova

1.6

Mövzu: «Müxtəlif psixiki xəstəliklər və pozuntularda somatoform pozuntuların kliniki xüsusiyyətləri»

2013

2017

90000

18000

Psixiatriya kafedrası

T.e.d. T.Ə.Qafarov

1.6.1

İş: «Kliniki materialın və mövzunun ilkin təhlili»

2013

2017

6000

6000

Psixiatriya kafedrası

T.e.d. T.Ə.Qafarov

1.6.1.1

Mərhələ: Müxtəlif psixiki xəstəliklərlə və pozuntularla somatoform pozuntuların kliniki xüsusiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi

2015

2015

6000

6000

Ass. V.Ə.Qazıyev

1.6.1.2

Mərhələ: Müxtəlif psixiki xəstəliklərlə və pozuntularla somatoform pozuntuların differensial diaqnostikasının müəyyənləşdirilməsi və tipologiyanın hazırlanması

2015

2015

6000

6000

Ass. E.Haqverdi

1.7

Mövzu: «Azərbaycanda əhali arasında diabetik nefropatiyanın diaqnostikası, yayılması, müalicə və profilaktika üsullarının təkmilləşdirilməsi

2011

2015

45 800

9160

Nefrologiya kafedrası

T.e.d. F.Z.Sərdarlı

1.7.1

İş: «Diabetik nefropatiyalı xəstələrin diaqnostikası”

2011

2015

1832

1832

Nefrologiya kafedrası

T.e.d. F.Z.Sərdarlı

1.7.1.1

Mərhələ: Diabetik nefropatiyalı xəstələrin müalicəsi

2015

2015

1832

1832

T.ü.f.d. L.B.Bəxtiyarova

1.7.1.2

Mərhələ: Diabetik nefropatiyalı xəstələrdə profilaktika üsullarının aparılması

2015

2015

1832

1832

T.ü.f.d. Ş.M.Cabbarov

1.7.1.3

Mərhələ: Diabetik nefroptiyalı xəstələrin müalicəsinə kompleks yanaşma

2015

2015

1832

1832

T.ü.f.d. M.Q.Həsənova

1.7.1.4

Mərhələ: Diabetik nefropatiyalı xəstələrdə böyrək zədələnmələrinin qarşısını almaq tədbirlərinn planlaşdırıması

2015

2015

1832

1832

T.ü.f.d. X.R.Eminbəyli

1.8

Mövzu: «Tənəffüs sistemi və qan dövranı pozğunluqları olan xəstələrdə anesteziya və intensiv terapiya metodlarının optimallaşdırılması və ağırlaşmaların profilaktikası»

2011

2015

120000

24000

Anesteziologiya kafedrası

T.e.d. K.N.Hacımuradov

1.8.1

İş: «Kardiocərrahiyyə xəstələrində anesteziya zamanı kardioproteksiya üsullarının təkmilləşdirilməsi»

2011

2015

6000

6000

Anesteziologiya kafedrası

T.e.d. K.N.Hacımuradov

1.8.1.1

Mərhələ: Kardiocərrahiyyə xəstələrində anesteziyanın miokard funksiyasına təsiri

2015

2015

6000

6000

T.ü.f.d. R.İ. Nəsirova

1.8.1.2

Mərhələ: Tənəffüs sistemi və qan dövranı pozğunluqları olan xəstələrdə qanda qazın, turş-qələvi mühitinin tarazlığının və rentgenoloji dəyişikliklərin öyrənilməsi

2015

2015

6000

6000

T.ü.f.d. A.V.Qədirov

1.8.1.3

Mərhələ: Kəskin respirator distress sindromu olan xəstələrdə protektiv ventilyasiya metodlarının optimizasiyası

2015

2015

6000

6000

T.ü.f.d. İ.Q.Quliyev

1.9

Mövzu: «Sinir sistemi xəsəliklərinin tibbi-sosial nətjələrini kompleks qiymətləndirməklə Azərbaycan Respublikasında nevroloji yardımın inkişaf planının elmi əsaslandırılması»

2014

2018

60800

12160

Nevrologiya kafedrası

T.e.d. R.K.Şirəliyeva

1.9.1

İş: «Sinir sistemi xəstəliklərinin əhalinin əlilləşməsində rolu»

2014

2018

4054

4054

Nevrologiya kafedrası

T.e.d. R.K.Şirəliyeva

1.9.1.1

Mərhələ: Sinir sistemi xəstəliklərinin əhalinin əlilləşməsində rolu

2015

2015

4054

4054

T.ü.f.d. Z.M.Sadıxova

1.9.1.2

Mərhələ: Sinir sistemi xəstəliklərinin tibbi-sosial nətijələrinin kompleks qiymətləndirilməsi

2015

2015

4054

4054

T.ü.f.d. R.L.Həsənov

1.10

Mövzu: «Sidik yollarının urodinamik pozğunluqlarının müasir müalicə taktikasının xüsusiyyətləri və profilaktikası»

2015

2018

130000

32500

Urologiya kafedrası

T.e.d. S.M.Cavad-zadə

1.10.1

İş: «Şəxsi və klinikanın arxiv materialları əsasında sidikdaşı xəstəliyi inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi»

2015

2018

6500

6500

Urologiya kafedrası

T.e.d. S.M.Cavad-zadə

1.10.1.1

Mərhələ: Sidikdaşı xəstəliyi və aşağı sidik yollarının xəstəliklərinin gedişatının müxtəlif mərhələlərində müasir müalicə üsullarının işlənib hazırlanması

2015

2015

6500

6500

T.e.d. İ.H.Fiqarov

1.10.1.2

Mərhələ: Şəxsi və klinikanın arxiv materialları əsasında aşağı sidik yollarında urodinamik pozğunluqların inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2015

2015

6500

6500

T.e.d. E.Y.Hüseynov

1.10.1.3

Mərhələ: Yuxarı sidik yollarında konkrementin yerləşmə səviyyəsinə görə urodinamik pozğunluqların baş verməsinin müasir müalicə üsullarının öyrənilməsi

2015

2015

6500

6500

T.e.d. İ.H.Fiqarov

1.10.1.4

Mərhələ: Urodinamik pozğunluqlara səbəb olan sidikdaşı xəstəliyi və aşağı sidik yollarının xəstəliklərində müalicənin və profilaktikanın alqoritminin hazırlanması

2015

2015

6500

6500

T.ü.f.d. M.E.Qarayev

1.11

Mövzu: «Dəmir defisitli anemiyalı preeklampsiyanın patogenezində infeksion və immun faktorlarının qarşılıqlı əlaqələrinin rolu və fetoplasentar kompleksin xüsusiyyətləri»

2015

2019

96600

19320

Mamalıq və ginekologiya kafedrası

T.e.d. L.M.Rzaquliyeva

1.1 1.1

İş: «İnfeksion amillərlə və dəmir defisitli anemiya ilə olan eklampsiya xəstələrində hamiləliyin gedişatının öyrənilməsi»

2015

2019

9660

9660

Mamalıq və ginekologiya kafedrası

T.e.d. L.M.Rzaquliyeva

1.11.1.1

Mərhələ: Antenatal dövrdə polimorbidlik fonunda tibbi, bioloji, sosial amillərin rolu nəzərə alınmaqla perinatal patologiyaların və itkilərin proqnozlaşdırılması imkanlarının öyrənilməsi

2015

2015

4830

4830

Ass. N.A.Qurbanova

1.11.1.2

Mərhələ: Müalicə məqsədilə hamiləliyin vaxtından əvvəl pozulması təhlükəsi və infeksiya qeyd olunan qadınlarda kompleks müayinə vasitəsilə ağırlaşmış hamiləlik şəraitində fetoplasentar sistemin vəziyyətinin öyrənilməsi

2015

2015

4830

4830

Ass. Z.M.Osmanlı

1.11.2

İş: «Hamilələrdə dəmir defisitli anemiyanın və preeklampsiyanın inkşafına səbəb olan əsas risk faktorlarının öyrənilməsi»

2015

2019

9660

9660

Ass. X.Ə.Əlirzayeva

1.11.2.1

Mərhələ: Hamilə qadınlarda normal və patologiyalı ciftin atom - qüvvəli mikroskopiya metodu (AQM) ilə histo-topoqrafik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2015

2015

4830

4830

T.ü.f.d. P.M. Əliyeva

1.11.2.2

Mərhələ: Antenatal komorbidlik əmsalları əsasında perinatal patologiyaların və itkilərinin proqnozlaşdırılması imkanları

2015

2015

4830

4830

T.ü.f.d.S. Ə.Əkbərbəyova

1.12

Mövzu: «Gözün və yaşaparıcı yollarin iltihabi xəstəliklərin doaqnostika, müalicə və profilaktikasina klinik-immunoloji yanaşma»

2014

2016

88000

29334

Oftalmologiya kafedrası

T.e.d. E.M.Qasımov

1.12.1

İş: «Orqanizmin hiper həssasliği fonunda gözün və onun əlavə aparatınıniltihabi xəstəliklərində diaqnostik nəticələri»

2014

2016

14667

14667

T.e.d. N.F.Qurbanova

1.12.1.1

Mərhələ: Orqanizmin hiper həssasliği fonunda gözün iltihabi xəstəlikləri olan xəstələrdə optimal müalicə taktikasinin müəyyən edilməsi

2015

2015

7334

7334

T.ü.f.d. N.V.Hajıyeva

1.12.1.1

Mərhələ: Orqanizmin hiper həssasliği fonunda gözün və onun əlavə aparatının iltihabi xəstəliklərində müalicə-profilaktik nəticələr

2015

2015

7334

7334

T.ü.f.d. V.Ə.Aslanova

1.12.2

İş: «Orqanizmin hiper həssasliği fonunda gözün və onun əlavə aparatının iltihabi xəstəliklərində kliniki-immunoloji nəticələr»

2014

2016

14667

14667

T.e.d. R.V.Hacıyev

1.12.2.1

Mərhələ: Orqanizmin hiper həssaslığı fonunda gözün və onun əlavə aparatının iltihabi xəstəliklərinın müalicəsi və residivləşməsinin proqnozlaşdırılması, diaqnostikanın keyfiyyət səviyyəsinin artırılması

2015

2015

7334

7334

T.ü.f.d. Ş.Ə.Əsədova

1.12.2.2

Mərhələ: Laborator tədqiqat metodlarının aparılması

2015

2015

7334

7334

T.ü.f.d. J.V.Əfəndiyeva

1.13

Mövzu: «Kəskin pankreatitin cərrahi müalicəsinin yeni aspektləri»

2014

2016

144000

48000

Ümumi cərrahiyyə 1 kaf.

T.e.d. N.A.Qasımov

1.13.1

İş: «Kəskin pankreatitin destruktiv formalarının jərrahi müalijəsinin nəitijələinin yaxşılaşdırılması»

2014

2016

16000

16000

T.ü.f.d. R.Babayev

1.13.1.1

Mərhələ: Kəskin pankreatitin cərrahi müalicəsinin nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün yeni diaqnostik üsulların tətbiqi

2015

2015

16000

16000

T.ü.f.d. T.M.Əliyev

1.13.1.2

Mərhələ: Kəskin pankreatitdə nekroz zonasının cərrahi sanasiyasının müxtəlif metodlarının müqayisəli qiymətləndirilməsi

2015

2015

16000

16000

T.ü.f.d. A.K.Kazımov

1.14

Mövzu: «Süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə mərhələlərdən asılı olaraq müalicənin yaxın və uzaq nəticələrinin öyrənilməsi»

2012

2016

100000

20000

Onkologiya kafedrası

Akademik C.Ə.Əliyev

1.14.1

İş: «Süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə optimal müalicə metodunun seçimi»

2012

2016

5000

5000

Onkologiya kafedrası

Akademik C.Ə.Əliyev

1.14.1.1

Mərhələ: Süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə morfoloji verifikasiya

2015

2015

5000

5000

T.e.d. Ə.X.Kərimov

1.14.1.2

Mərhələ: Proqnostik faktorları nəzərə almaqla süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə optimal müalicə kompleks metodunun araşdırılması

2015

2015

5000

5000

T.ü.f.d. A.Y.Əliyev

1.14 .1.3

Mərhələ: Süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə kompleks müalicə zamanı 5-illik yaşamanın ən yüksək göstəriciləri

2015

2015

5000

5000

T.ü.f.d. F.Ə.Zeynalov

1.15

Mövzu: «Azərbaycan respublikasında yuxarı tənəffüs yollarının ən çox yayılmış xəstəliklərindən olan xroniki rinosinusitlərin və qırtlağın xroniki xəstəliklərinin etiologiyası, patogenezi, diaqnostikası, müalicə və profilaktikası»

2011

2015

160000

32000

Otorinolarinqologiya kafedrası

T.e.d. N.M Hüseynov

1.15.1

İş: «Xroniki rinosinusitlərin profilaktika və reabilitasiya üsullarının təkmilləşdirilməsii»

2011

2015

16000

16000

T.ü.f.d. A.Z.Əfəndiyev

1.15.1.1

Mərhələ: Xroniki rinosinusitlərin Azərbaycanda regionların coğrafi mühitinə görə yayılma tezliyinin araşdırılması

2015

2015

8000

8000

T.ü.f.d. R.İ.Həşimli

1.15.1.2

Mərhələ: Xroniki rinosinusitlərin müasir diaqnostika alqoritminin işlənib hazırlanması

2015

2015

8000

8000

T.ü.f.d. O.M.Kərimova

1.15.2

İş: «Qırtlağın müxtəlif etiologiyalı xroniki xəstəliklərinin profilaktika və reabilitasiya üsullarının təkmilləşdirilməsi»

2011

2015

16000

16000

T.e.d. V.M.Pənahian

1.15.2.1

Mərhələ: Qırtlağın xroniki xəstəliklərinin cərrahi müalicə standartlarının işlənib hazırlanması

2015

2015

8000

8000

T.ü.f.d. F.S.Fərəcova

1.15.2.2

Mərhələ: Respublikada larinqoloji xidmətin təşkil olunmasının əsaslandırılması

2015

2015

8000

8000

T.ü.f.d. T.A.Əhmədli

1.16

Mövzu: «Sialoz və sialodenitlərdə tüpürcək vəzilərinin klinik-funksional vəziyyəti»

2014

2017

96600

19320

Stomatologiya kafedrası

T.e.d. O.S.Seyidbəyov

1.16.1

İş: «Proqram hemodializ alan xroniki böyrək çatışmazlığı ilə olan xəstələrin stomatoloji müayinələrin və müalicənin nəticələri»

2014

2017

9660

9660

T.ü.f.d. M.M.Əliyev

1.16.1.1

Mərhələ: Sialoz patogenezinin differensial diaqnostikasınn kompleksli öyrənilməsi

2015

2015

4830

4830

T.ü.f.d. S.Əliyev

1.16.1.2

Mərhələ: Sialozların adekvat müalicə metodlarının hazırlanması və ilkin əlamətlərin təyin olunması

2014

2014

4830

4830

T.u.f.d. R.M.Qarayev

1.16.2

İş: «Sialodenitlərin patogenezinin differensial diaqnostikasınn kompleksli öyrənilməsi»

2014

2017

9660

9660

T.ü.f.d. A.R.Ağazadə

1.16.2.1

Mərhələ: Sialozlarda tüpürcək vəzilərinin klinik-funksional vəziyyəti

2015

2015

4830

4830

T.ü.f.d. M.İ.İ. İsmayılov

1.16.2.2

Mərhələ: Xroniki böyrək çatışmazlığı ilə olan xəstələrdə tüpürcəyin biokimyəvi göstəriciləri

2015

2015

4830

4830

T.ü.f.d. Z.Ü.Əliyev

1.17

Mövzu: «Respublikada hemofiliyalı xəstələrin yayılma tezliyinin öyrənilməsi, müasir üsullarla diaqnozu təsdiq edilmiş xəstələrin qeydiyyata götürülməsi və müasir müalicə üsullarının tətbiqi»

2011

2016

88000

17600

Hematologiya kafedrası

T.ü.f.d. E.Ə.Qədimova

1.17.1

İş: «Xəstələrin ev şəraitində müalijəsi və profilaktikası»

2011

2016

4400

4400

Hematologiya kafedrası

T.ü.f.d. E.Ə.Qədimova

1.17.1.1

Mərhələ: Xəstəliyin ən ağır forması hesab edilən inhibitor formasının müalijəsinin tətbiq edilməsi

2015

2015

4400

4400

T.ü.f.d. N.Y.Yusifova

1.17.1.2

Mərhələ: Hemofiliyalı xəstələrdə dayaq-hərəkət pozğunluqlarının ayırd edilməsi

2015

2015

4400

4400

T.ü.f.d. Q.A.Hüseynov

1.17.1.3

Mərhələ: Respublikada hemofiliyalı xəstələrin yayılma tezliyinin öyrənilməsi

2015

2015

4400

4400

T.ü.f.d. M.P.Kazımova

1.18

Mövzu: «Bağırsaqların qeyri-spesifik iltihabi xəstəliklərinin epidemiologiya, klinika və diaqnostikası, müalicəsinin yaxşılaşdırılması»

2015

2017

144000

48000

Ümumi cərrahiyyə II kafedrası

T.e.d. Ş.H.Əliyev

1.18.1

İş: «Bağırsaqların qeyri-spesifiki ltihabı xəstəliklərinin Azərbaycanda müasir dövrdə epidemiologiyasını öyrənmək»

2015

2015

16000

16000

Ümumi cərrahiyyə II kafedrası

T.e.d. Ş.H.Əliyev

1.18.1.1

Mərhələ: Bağırsaqların qeyri-spesifiki iltihabı xəstəlikləri haqqında ədəbiyyat icmalının toplanılması, bu xəstəliklərə müasir baxışlar

2015

2015

16000

16000

T.ü.f.d. F.Z.Baxşəliyev

1.18.1.2

Mərhələ: Kron xəstəliyi və qeyri spesifik xoralı kolitlərin klinik gedişinin xüsusiyyətlərini təyin etmək

2015

2015

16000

16000

T.ü.f.d. V.M.Fəttahpur

1.19

Mövzu: «Müştərək və çoxsaylı travmalarda uzun borulu sümüklərin diafizar sınıqların osteosintezin təkmilləşdirilməsi (müalicə, səhflər, fəsadlar)»

2011

2016

100000

20000

Travmat. və ortop. kafedrası

T.ü.f.d. R.İ.Səməd-zadə

1.19.1

İş: «Sümüklərin osteosintezi üçün ocaqdankənar yivli-mil qurğunun tətbiq edilməsi»

2011

2016

6667

6667

Travmat. və ortop. kafedrası

T.ü.f.d. R.İ.Səməd-zadə

1.19.1.1

Mərhələ: Müxtəlif yerdəyişmə növlərində optimal fiksator növünün təyin edilməsi

2015

2015

6667

6667

T.ü.f.d. R.R.Səməd-zadə

1.19.1.2

Mərhələ: Aşağı ətrafın sınıqlarının müalijəsinin optimallaşdırılması

2015

2015

6666

6666

T.ü.f.d. D.D.Taptıxlı

1.20

Mövzu: «Metabolizmdən və immun sistemdən asılı olaraq psoriazın effektivliyi və gedişatının xüsusiyyətləıri»

2015

2017

43002

14334

Dermatovenerologiya

kafedrası

T.e.d. S.H.Kərimov

1.20.1

İş: «Azərbaycanda psoriazın gedişatının müasir vəziyyətinin öyrənilməsi»

2015

2017

7167

7167

Dermatovenerologiya kafedrası

T.e.d. S.H.Kərimov

1.20.1.1

Mərhələ: Psoriazın epidemiologiyasına aid müasir ədəbiyyatın toplanması

2015

2015

3584

3584

T.ü.f.d. T. Ş. Şükürov

1.20.1.2

Mərhələ: Müxtəlif formalı psoriazlı xəstələrdə metobalizm vəziyyətinin öyrənilməsi

2015

2015

3583

3583

T.ü.f.d. M.İ.İsmayılova

1.20.2

İş: «Müxtəlif formalı psoriazlı xəstələrdə interferon sisteminin öyrənilməsi»

2015

2017

7167

7167

T.e.d. M.M.Cavad-zadə

1.20.2.1

Mərhələ: Posoriazlı xəstələrdə immunoloji statusun öyrənilməsi

2015

2015

3584

3584

T.ü.f.d. F.Ə.Əliyev

1.20.2.2

Mərhələ Azərbaycanda psoriazın epidemiologiyasının müasir vəziyyətinin öyrənilməsi

2015

2015

3583

3583

T.ü.f.d. N.R.Axundova

1.21

Mövzu: «Səhiyyənin təşkilində standar-tlaşma tətbiqinin optimallaşdırılması yolları»

2015

2018

22 960

5 740

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili kafedrası

T.e.d. F.B.Ağayev

1.21.1

İş: «Səhiyyənin təşkili sahəsində standartların tətbiqinin nəticələrini qiymətləndirməklə onun optimallaşdırılması üçün tövsiyyələrin əsaslandırılması»

2015

2018

2870

2870

Sosial gigiyena və səhiyyənin təşkili kafedrası

T.e.d. F.B.Ağayev

1.21.1.1

Mərhələ: Səhiyyədə mövcud standartların sistemləşdirilməsi və təhlili

2015

2015

1435

1435

T.ü.f.d.N.O.Məmmədova

1.21.1.2

Mərhələ: Səhiyyədə tətbiqi reallaşmış standartların səmərəsinin qiymətləndirilməsi

2015

2015

1435

1435

T.ü.f.d. Ə.R.Ağasiyev

1.21.2

İş: «Səhiyyədə mövcud standartlaşma təcrübəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi əsasında standartların tətbiqi»

2015

2018

2870

2870

T.ü.f.d. K.B.Ağayeva

1.21.2.1

Mərhələ: Səhiyyədə tətbiq olunan standartların spesifikliyinin öyrənilməsi

2015

2015

1435

1435

T.ü.f.d. Ü.Q.Əliyeva

1.21.2.2

Mərhələ: Səhiyyədə tətbiq olunan standartların həssaslığının öyrənilməsi

2015

2015

1435

1435

T.e.d. H.İ.İbrahimli

1.22

Mövzu: «Fövqəladə hallarda məhkəmə-tibbi xidmətin təşkili»

2011

2016

50 968

8 494

Patoloji anatomiya və məhkəmə-tibbi ekspertiza kafedrası

T.e.d. Ş.M.Musayev

1.22.1

İş: «Texnogen fövqəladə hallarda məhkəmə-tibbi ekspertiza xidmətinin təşkilati əsasları»

2011

2016

2831.33

2831.33

Patoloci anatomiya və məhkəmə-tibbi ekspertiza kafedrası

T.e.d. Ş.M.Musayev

1.22.1.1

Mərhələ: Məhkəmə-tibbi ekspertizanın bütün mərhələlərində identifikasiya əlamətlərinin üzə çıxarılması üçün sistemli yanaşma

2015

2015

2831.33

2831.33

T.ü.f.d. Ə.B.Həsənov

1.22.1.2

Mərhələ: Meyitlərin dağılma dərəcəsindən asılı olaraq məhkəmə-tibbi ekspertizanın həcmini və identifikasiyası metodlarının təyin edilməsi

2015

2015

2831.33

2831.33

T.ü.f.d. V.H.Hüseynov

2.

Problem: «Azərbaycanda əhali arasında əsas infeksion xəstəliklərinin yayılması, tibbi, sosial, iqtisadi aspektləri, proqnozlaşdırılması və profilaktikası»

2011

2016

206400

58080

T.e.d. F.Ə.Sadıxova

2.1

Mövzu: «Bakterial mikroorqanizmlərin dəyişkənlik problemində faqolizabellik məsələsinə dair»

2014

2016

60000

20000

Mikrobiologiya və epidemiologiya kafedrası

T.e.d. F.Ə.Sadıxova

2.1.1

İş: «Faqolizisin güsləndirilməsi üçün bakteriofaqların kombinasiyası ilə, o cümlədən tip spesifikliyi olan faqların tətbiqi»

2014

2016

5000

5000

Dos. Ş.T.Şixəliyeva

2.1.1.1

Mərhələ: İkincili kulturaların kultural-morfoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2015

2015

5000

5000

T.ü.f.d. R.T.Əliyev

2.1.1.2

Mərhələ: İkincili kulturaların seroloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2015

2015

5000

5000

T.ü.f.d. E.Ə.Dadaşov

2.1.1.3

Mərhələ: İkincili kulturaların biokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi

2015

2015

5000

5000

T.ü.f.d. Q.A. Quliyeva

2.2

Mövzu: «Azərbaycan Respublikasında B,C və D virus hepatitlərinin müasir epidemiologiyası, diaqnostikası və müalicəsi»

2014

2016

66000

22000

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası. T.ü.f.d. T.H.Eyvazov

2.2.1

İş: «Azərbaycan Respublikasında B,C və D virus hepatitlərinin müasir epidemiologiyası»

2014

2016

4400

4400

Yoluxucu xəstəliklər kafedrası. T.ü.f.d. T.H.Eyvazov

2.2.1.1

Mərhələ: Azərbaycan Respublikasında B,C və D virus hepatitlərinin müasir diaqnostikası

2015

2015

4400

4400

T.ü.f.d. L.Ş.Bağırova

2.2.1.2

Mərhələ: Azərbaycan Respublikasında parenteral virus hepatitlərinin risk qrupları arasında rast gəlmə tezliyinin müəyyənləşdirilməsi

2015

2015

4400

4400

T.ü.f.d. S.E.Paşabəyli

2.2.1.3

Mərhələ: Azərbaycan Respublikasında parenteral virus hepatitlərinin diaqnostik alqoritminin işlənməsi

2015

2015

4400

4400

Ass. A.İ.Nəcəfova

2.2.1.4

Mərhələ: Xroniki B,C,D virus hepatitlərinin müalicəsində effektivlik prediktorlarının rolunun müəyyən edilməsi

2015

2015

4400

4400

T.ü.f.d. Ə.Ə.İbrahimov

2.3

Mövzu: «Vərəmin aşkarlanması müalicə və profilaktikasının müasir aspektləri»

2011

2015

80400

16080

Ftiziatriya kafedrası

T.e.d. E.N.Məmmədbəyov

2.3.1

İş: «Xəstələrin erkən aşkar olunmasının vərəmlə mübarizə sistemindəki rolu və yerinin müəyyənləşdirilməsi»

2011

2015

4020

4020

Ftiziatriya kafedrası

T.e.d. E.N.Məmmədbəyov

2.3.1.1

Mərhələ: Vərəmin profilaktikasının təkmilləşdirilməsi

2015

2015

4020

4020

T.e.d. K.Ə.Əliyev

2.3.1.2

Mərhələ: İnfeksiya mənbələrinin erkən və tam aşkar olunmasına yönəldilmiş tədbirlər

2015

2015

4020

4020

T.e.d. Y.Ə.Şıxəliyev

2.3.1.3

Mərhələ: Vərəmin yoluxması, gizli formanın inkişafı və ya proqressivləşməyə görə risk qruplarının araşdırılması

2015

2015

4020

4020

T.ü.f.d. L.H.Kazımova      REKTOR                                                                                                    T.e.d. N.A.Qasımov

      Elmi işlər üzrə prorektor                                                                           Dos. M.T.Meybəliyev

      Baş mühasib                                                                                                Q.İ.Sadıkova

Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.


Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda distant təhsil proqramı fəaliyyətdədir.


FƏXRLƏRİMİZ

FAYDALI LİNKLƏR

ELEKTRON KITABLAR
Copyright © 2018, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX