Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun
2021/2022-ci tədris ili üçün təkmilləşdirmə kurslarının təqvim planıÜnvan: Ə.Əliyev adına ADHTİ, Bakı şəhəri, Müzəffər Həsənov 35, tel.: 431-11-24

2021/2022-ci tədris ili

Kursun adı

İştirakçılar

Keçirilmə tarixi

DTT krediti

Qəbul oluna bilən müdavimlərin sayı

708.

Gigiyena (modul 1-2)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

13.09.2021-24.09.2021

60

12

709.

Əmək və istirahət rejiminin fizioloji cəhətdən rasionallaşdırılması

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

27.09.2020-01.10.2021

30

6

710.

Ətraf və istehsalat mühiti obyektlərinin gigiyenik qiymətləndirilməsində gigiyena profilli laboratoriya müayinə üsullarının xüsusiyyətləri

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

04.10.2021-08.10.2021

30

6

711.

Gigiyena (modul 3-4)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

11.10.2021-22.10.2021

60

12

712.

İnsan sağlamlığına ağır metalların təsirinin nəticələri

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

25.10.2021-29.10.2021

30

6

713.

Sanitariya-laboratoriya müayinəsi üçün ətraf mühit obyektlərindən nümunə götürülməsinin ümumi prinsipləri (su nümunələri və s.)

Həkim-gigiyenistlər,həkim-laborantlar

01.11.2021-05.11.2021

30

6

714.

Gigiyena (modul 5-6)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

10.11.2021-19.11.2021

48

12

715.

Uşaq və yeniyetmələrin

sağlamlığının və fiziki inkişafının qiymətləndirilməsi

Həkim-gigiyenistlər,həkim-laborantlar

22.11.2021-26.11.2021

30

6

716.

Gigiyena (modul 7-8)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

29.11.2021-10.12.2021

60

12

717.

Sanitar mikrobiologiyasının ümumi əsasları

Həkim-gigiyenistlər,həkim-laborantlar

13.12.2021-17.12.2021

30

6

718.

Uşaq və yeniyetmələrin Fərdi Kompüterdə təhsilin təşkilinə verilən gigiyenik tələblər

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

20.12.2021-24.12.2021

30

6

719.

İçməli su təchizatının təşkili

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

10.01.2022-14.01.2022

30

6

720.

Gigiyena (modul 1-2)

Həkim-gigiyenistlər,həkim-laborantlar

17.01.2022-28.01.2022

54

12

721.

Gigiyena (modul 3-4)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

31.01.2022-11.02.2022

60

12

722.

Gigiyena profilli laboratoriya işçilərin şəxsi gigiyenası. Laboratoriya işlərində əməyin mühafizəsi vı texniki təhlükəsizlik

qaydaları

Həkim-gigiyenistlər,həkim-laborantlar

14.02.2022-18.02.2022

30

6

723.

Sanitar mikrobiologiyasının ümumi əsasları

Həkim-gigiyenistlər,həkim-laborantlar

21.02.2022-25.02.2022

30

6

724.

Gigiyena (modul 5-6)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

28.02.2022-11.03.2022

54

12

725.

Atmosfer havasının mühafizə tədbirləri

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

14.03.2022-18.03.2022

30

6

726.

Kompüter işləri zamanı operator əməyinin gigiyenik xüsusiyyətləri

Həkim-gigiyenistlər,həkim-laborantlar

28.03.2022-01.04.2022

30

6

727.

Gigiyena (modul 7-8)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

04.04.2022-15.04.2022

60

12

728.

Sanitariya-laboratoriya müayinəsi üçün ətraf mühit obyektlərindən nümunə götürülməsinin ümumi prinsipləri və

qaydaları(su nümunələri)

Həkim-gigiyenistlər,həkim-laborantlar

18.04.2022-22.04.2022

30

6

729.

Ətraf və istehsalat mühiti obyektlərinin gigiyenik qiymətləndiril­məsində gigiyena profilli laboratoriya müayinə üsullarının xüsusiyyətləri

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

25.04.2022-29.04.2022

30

6

730.

Gigiyena (modul 1-2)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

10.05.2022-20.05.2022

54

12

731.

Gigiyena (modul 3-4)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

23.05.2022-03.06.2022

54

12

732.

Gigiyena (modul 5-6)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

06.06.2022-17.06.2022

60

12

733.

Gigiyena (modul 7-8)

Həkim-gigiyenistlər, həkim-laborantlar

20.06.2022-01.07.2022

54

12Gigiyena ixtisası üzrə modullar:

Modul 1:
Peşə xəstəlikləri, onların təsnifatı və profilaktikası
Modul 2: Su təchizatı mənbələri və onların sanitariya-gigiyenik xarakteristiası, içməli suyun keyfiyətinə verilən gigiyenik tələblər
Modul 3: Əmək gigiyenası: sənaye toksikologiyasının ümumi əsasları
Modul 4: Zəhərlərin orqanizmə daxil olması, nəqli, paylanması, metabolizmi və xaric olmasının qanuna uyğunluqları
Modul 5: Uşaq və yeniyetmələrin gigiyenası: məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin sanitariya-gigiyenik müayinə proqramı
Modul 6: Orta ümumtəhsil məktəblərin sanitariya-gigiyenik müayinə proqramı
Modul 7: Kommunal gigiyena: Atmosfer havasının çirklənməsinin sağlamlığa təsiri haqqında müasir anlayış
Modul 8: Atmosfer havasının mühafizə tədbirləri


Gigiyena kafedrasında nəzərdə tutulmuş tematik kursların mövzuları:

1. İçməli suyun keyfiyyətinə verilən gigiyenik tələblər - 30 kredit.
Suyun insan həyatı və sağlamlığı üçün əhəmiyyəti; suyun keyfiyyət göstəriciləri, onların gigiyenik qiymətləndirilməsi; içməli suda olan kimyəvi maddələrin normaları və kimyəvi tərkibinin təhlükəsizlik göstəriciləri (Sanitar Qayda və Normativlər 2.1.4.1074-01).
2. Uşaq və yeniyetmələrin fərdi kompüterlə tədrisin təşkili üçün gigiyenik tələblər - 30 kredit.
Fərdi kompüterdən istifadə zamanı işçi mühitinin bir sıra amillərinin orqanizmə təsiri (havanın temperaturu, rütubəti,elektrik və radiasiya sahəsi, səs-küy, havanın ion tərkibi və s.);əsas işçi elementləri (ekranın işıq texnikası parametrləri, gözlə monitor arasında olan məsafə, statik yük, görmə analizatorun gərginliyi , işçi mebeli, kompüterdə işləmə vaxtı və rejimi, otağın ümumi işıqlandırılması).
3. Atmosfer havasının mühafizə tədbirləri - 30 kredit.
Texnoloji, planlaşdırma, sanitar-texniki tədbirləri; dövlət sanitar nəzarətin təkmilləşdirilməsi.
4. Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığının və fiziki inkişafının qiymətləndirilməsi - 30 kredit.
Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlıq göstəricilərin öyrənilməsi; sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; dərin tibbi müayinələr zamanı uşaq və yeniyetmələrin fiziki inkişafının öyrənilməsi; fiziki inkişafın reqressiya cədvəllərinə görə qiymətləndirilməsi; uşaq kollektivində fiziki inkişafın qiymətləndirilməsi.
5. Sanitar mikrobiologiyasının ümumi əsasları - 30 kredit.
Mikrobiologiyanın predmeti və vəzifələri; müasir mikrobiologiyanın qarşısında duran vəzifələri ilə bağlı olan onun xüsusi fənləri; sanitar mikrobiologiya haqqında anlayış; ətraf mühit amillərinin mikroorqanizmlərə təsiri; zəhərli maddələrə qarşı mikrobların davamlığı-plazmidlər.
6. Mebel istehsalı müəssisələrində əməyin təhlükəsizliyi - 30 kredit.
İşə qəbul zamanı tibbi baxış, əməyin mühafizəsi,ilk tibbi yardım və yanğıdan təhlükəsizlik üzrə təlimat; əmək və istirahət rejiminin gözlənilməsi; partlayışların və yanğınların qarşısının alınması, yanğın söndürmənin vasitələri;iş yerlərinin və meydançalarının işıqlandırılması;fərdi mühafizə vasitələrin verilməsi və yenilənməsi.
7. Kompüter işləri zamanı operator əməyinin gigiyenik xüsusiyyətləri - 30 kredit.
Kompüterlərelmi-texniki tərəqqinin bir elementi kimi; -operator əməyində əsas iş elementləri; kompüter işləri zamanı zərərli amillərdən və onların patogen təsirindən asılı olaraq sağlaşdırıcı tədbirlər; ümumi profilaktik tədbirlər.
8. Yaşayış otaqların isidilmə, havadəyişmə və işıqlandırılmasının gigiyenik əsasları - 30 kredit.
Yaşayış otaqlarının mikroiqlim, isidilmə,havadəyişmə, işıqlandırılmasının və s. gigiyenik normativlərə uyğunluğu; yaşayış otaqlarında havanın kimyəvi tərkibi; yaşayış otaqlarında havanın mikrobioloji tərkibi;günəş kollektorların vasitəsi ilə yaşayış otaqların isidilməsi.
9. Sanitariya-laboratoriya müayinəsi üçün ətraf mühit obyektlərindən nümunə götürülməsinin ümumi prinsipləri və qaydaları - 30 kredit.
Obyektlərdən nümunələrin götürülməsinin mühüm əhəmiyyəti; su nümunələrin götürülmə üsulların müxtəlifliyi; mühitlərdən su nümunələrin götürülməsinin ümumi prinsipləri; sanitariya müayinə zamanı su nümunələrinin analızinin növləri; su mənbələrin növündən asılı olaraq su nümunələrin götürülməsinin xüsusi qaydaları.
10. Radioaktiv maddələr və İŞM-dən istifadə edən müəssisələrin dozimetrik müayinəsinin proqramı - 30 kredit.
Sanitariya və dozimetrik müayinələrin aparılması.
11. Gigiyena profilli laboratoriya işçiləri üçün texniki təhlükəsizlik, istehsalat sanitariyası, əksepidemik rejim və şəxsi gigiyena qaydaları - 30 kredit.
Gigiyena profilli laboratoriyalarda daxili intizam;gigiyena profilli laboratoriyalarda reaktivlərlə davranma qaydaları; gigiyena profilli laboratoriyalarda texniki qaydalar; şəxsi gigiyena tədbirləri;gigiyena profilli laboratoriyaların planlaşdırılması, quruluşu, maddi-texniki təchizatı.
12. Suyun, havanın və başqa obyektlərin dezaktivasiya üsulları - 30 kredit.
Suyun dezaktivasiya üsulları; havanın radioaktiv çirklənmədən mühafizə üsulları; otaqların, avadanlığın, fərdi müdafiə vasitələrinin və əllərin dezaktivasiya üsulları; dezaktivasiya üsullarının qiymətləndirilməsi.

Qeyd: Gigiyena ixtisası üzrə fasiləsiz olaraq ən azı 5 il işləməyən həkimlər üçün 8 həftəlik peşə hazırlığı (PH) kurslarının müraciətlər əsasında bütün tədris ili ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur.Hörmətli dostlar!
Azərbaycanın və keçmiş Sovet məkanının qocaman ali tibb təhsil müəssisələrindən biri olan institutun saytına xoş gəlmisiniz.

Bizim institut 80 ildir ki, milli səhiyyənin, ümumilikdə ali tibb təhsilinin inkişafını, həkimlərin ixtisaslaşma və təkmilləşdirməsini müvəffəqiyyətlə təmin edir. İnstitut həkimlərin tibb təhsilində biliklərinin yüksəlməsi, fundamental təbabətin yeni nailiyyətlərinə yiyələnməsi, kliniki təcrübəyə diaqnostikanın müasir üsullarını tətbiq etməsinə nail olmağı öz üzərinə vəzifə kimi götürür. Bunlar da XXI əsrdə inkişaf edən təbabət elminin ayrılmaz atributları sayılır. İnstitutun ilk rektorları professor V.A. Tarnoqradski, M.M. Əfəndiyev və B.A. Ağayev olmuşdur. İnstitutun dirçəlməsində akademik Əziz Əliyevin böyük rolu olmuşdur. Kollektivin vəsadəti ilə Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında 1962-ci ildən institut onun adını daşıyır. Bu müddətdə M. Məmmədov, M.X. Yaqubov, S.M. Qusman, İ.İ. Lukov, S.Q. Şteyn, N.M. İsrafilova, P.P. Popov, S.İ.Vəlixan və s. kimi Azərbaycan təbabətinin istedadlı, yüksək ixtisaslı həkim kollektivi formalaşmışdır.

Davamını oxuONLAYN JURNAL


"Tibb və Elm"
Əziz Əliyev adına elmi-praktiki jurnal.

Tibb sahəsinin bütün bölmələri üzrə orijinal məqalələr qəbul edilir.

Copyright © , Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuSaytın hazırlanması: Proqres IPX